Warunki Użytkowania Systemu Wymiany Danych

Wykorzystywanie usługi Systemu Wymiany Danych RCS Data Exchange oraz powiązanego z nią oprogramowania (określonego dalej jako "usługa") podlega następującym Zasadom i Warunkom:

  1. Użytkownik będzie wykorzystywać usługę wyłącznie do celu wymiany baz danych z innymi autoryzowanymi użytkownikami oprogramowania i usług RCS. Użytkownik nie może wykorzystywać usługi do wysyłania niezamówionych wiadomości e-mail jakiegokolwiek rodzaju.

  2. Usługa jest świadczona "tak jak jest, bez jakiejkolwiek gwarancji.

  3. Użytkownik potwierdza, że wszystkie transmisje internetowe są w różnym stopniu niepewne i że zawartość transmisji danych jest przedmiotem przechwycenia.

  4. RCS będzie się czynić wszelkie starania, by zapewnić szczelność swoich serwerów tak by chronić przechowywane dane przez dostępem do nich przez osoby lub czynniki nieuprawnione. Użytkownik będzie korzystać z funkcji 'Prywatnego Hasła' w usłudze, by zachować bezpieczeństwo poprzez kodowanie zawartości danych.

  5. RCS nie odpowiada za uszkodzenia i straty, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z straty, usunięcia, uszkodzenia, przejęcia lub przekazu danych do innych użytkowników lub pośredników poprzez tę usługę, za niepowodzenia zawiadomienia odbiorców, za niedostępność usługi wynikającą z problemów technicznych lub serwisowych, za inne utrudnienia w transmisji przez Internet, które mogą wpływać ujemnie na usługę.

  6. RCS nie ustanawia obecnie limitu miejsca na jednego Użytkownika na dysku serwera Wymiany Danych. RCS zastrzega sobie prawo do zmiany w przyszłości wielkości udzielonego miejsca na użytkownika, wynikające z potrzeb systemu, ograniczeń szerokości pasma lub z innych powodów.

  7. RCS zastrzega sobie prawo do zmiany warunków świadczenia usługi w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, bez powiadomienia, włączając w to opcję pobierania opłat za usługę lub częściowe jej świadczenie, lub całkowite zakończenie usługi w dowolnym momencie. Zmiany do Warunków świadczenia Usługi zostaną umieszczone na niniejszej stronie internetowej.

  8. RCS może odmówić dostępu do usługi wybranym jednostkom/osobom, lub wybranym adresom IP, zakresom adresów lub nazwom domen opierając się na ewidencji zagrożeń systemu lub prób zagrażania bezpieczeństwu usługi lub przechwytywania transmisji danych innych Użytkowników, opierając się na próbach blokowania innych Użytkowników, lub z powodu wykorzystywania usługi w sposób niezgodny z Warunkami Usługi.

  9. RCS nie gwarantuje wydajności, ze względu na przepustowość łączy, czas ściągania lub wysyłania danych lub terminowość zawiadomień poprzez e-mail.